خدمات

   1. اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی

   2- مشاورپروژه های عمرانی و ساختمانی

   3- تهیه نقشه های اجرایی معماری وسازه

   4- نظارت برپروژه های عمرانی و ساختمانی شامل:

  -   نظارت بر نحوه اجرای کار مطابق با نقشه های مصوب

  - ارایه برنامه زمان بندی و کنترل روند پروژه با آن

  - ارایه برنامه مالی وکنترل روند هزینه های اجرایی با برنامه